Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

2. stupeň

Infomace a akce 2. stupně

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšenému výskytu respiračních onemocnění upozorňujeme, že škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.“ Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu do školy, žák není vpuštěn do budovy školy, v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud přítomen není, škola tuto skutečnost oznámí neprodleně a informuje o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka. Stejný postup škola volí v případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu výuky.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví,

Mgr. Jana Krausová

Ve dnech 6.a 7. září navštívili žáci 6. a 7. tříd Botanickou zahradu v Bečově. Od zkušených lektorů jsme se dozvěděli spoustu informací o tom, co a proč se děje v české přírodě na podzim. Strávili jsme dopoledne v krásném prostředí botanické zahrady. Získané znalosti uplatníme v hodinách přírodopisu.

IMG-20210916-WA0015 IMG-20210916-WA0014 IMG-20210916-WA0013 IMG-20210916-WA0012 IMG-20210916-WA0011 IMG-20210916-WA0010

Žáci 6. A v pondělí téměř v plném počtu vyrazili na dlouhou cestu do Prachatic na adaptační kurz v doprovodu třídní učitelky Ing. Marcely Kafkové a Mgr. Jarmily Šantorové. Vše zatím zvládli bez problémů a posílají spokojené pozdravy. Důležité je, že všem chutná a všichni se aktivně zapojují do všech činností.

foto kohezak

Informace k zájmovým kroužkům pořádaných na naší ZŠ ve školním roce 2021/2022:

– organizátorem kroužků je DDM Karlovy Vary
– nabídka je shodná s loňskou a rozšířená o angličtinu, přírodovědný a taneční kroužek (viz. příloha)
– přihlašování probíhá na stránkách DDM Karlovy Vary https://www.ddmkv.cz/krouzky od 1.9.2021

Veškeré dotazy k platbám a organizaci směřujte, prosím, na DDM Karlovy Vary.

Přejeme všem úspěšné zahájení školního roku!

vedení školy

skolni klub 2021 nabidka

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás seznámila se způsobem, jakým bude probíhat screeningové testování žáků na naší škole v souladu s manuálem MŠMT ze dne 17. 8. 2021

Dle aktuálních informací budou povinně antigenním testem (stejný antigenní test jako byl používán v loňském školním roce) formou samoodběru otestováni žáci od 2. do 9. ročníku první školní den, tedy 1. 9. 2021 ve svých kmenových třídách, žáci 1. ročníku a přípravné třídy budou testováni 2. 9. 2021

V případě zjištění pozitivního výsledku v dané třídě bude pozitivně testovaný izolován, negativně testovaní žáci z této třídy počkají na zákonné zástupce ve své třídě. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu a přinesou si test ze slin (daný antigenní test musí být na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30.6.2021), bude tento test ze strany školy akceptován. Zároveň je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

Testování tedy proběhne ve dnech: středa 1. 9. (čtvrtek 2. 9.), pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021. Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu). Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.

Žáci, kteří neabsolvují povinné testování:
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Děkuji Vám za zodpovědný přístup a spolupráci.

Mgr. Jana Krausová, ředitelka školy

Milí žáci, pokud budete požadovat oběd na první školní den 1. 9. 2021, musíte si ho individuálně zadat v systému  www.strava.cz. Od 2.9.2021 budete mít obědy automaticky přihlášené. Děkuji, Andrejsová, vedoucí školní jídelny

Návrat žáků k prezenčnímu způsobu výuky naskytl i jiné možnosti než jen učení ve školních lavicích.

Žáci 6. a 7. ročníků absolvovali projektový den nazvaný „Fata morgana“ v pražské Botanické zahradě a kromě mnoha poznatků a vědomostí si dovezli zážitky ze společného učení mimo školu. Žáci 9. tříd prozkoumali pod odborným vedením rašeliniště Božího Daru.

Osmé ročníky dokončily kurz podnikavosti a vytvořily náměty na zlepšení prostředí naší školy. Některé z nich v příštím roce využijí zástupci žákovského parlamentu a pokusí se je aplikovat v praxi. Dále absolvovali žáci 8. tříd exkurzi do firmy HF-Czechforge v Chebu, kterou pro ně zajistila Krajská hospodářská komora. Třída 8.B se zúčastnila velmi zdařilé preventivní akce s názvem „Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN“.

Školu úspěšně reprezentovali žáci 7. a 9. ročníku v robotické soutěži First Lego League. Získané ocenění namotivovalo ostatní chlapce i dívky k účasti v dalších ročnících této soutěže. Přípravu žáků zajišťoval pan učitel Ing. Milan Růžička. Úspěšní žáci pak pod vedením pana učitele absolvují v době prázdnin letní robotický kemp.

Zástupci žákovského parlamentu připravili pro žáky 1. stupně „Den první pomoci“. Všem žákům 2. stupně se podařilo pod vedením Mgr. Lenky Sarai Kučerové dokončit výtvarný projekt „Antoine de Saint Exupéry“. Další zajímavé výtvarné práce vzniky pro projektovou soutěž „Leonardo da Vinci“, kterou připravila a zorganizovala Mgr. Daniela Doubravová.

Velmi krásného projektu se zúčastnili žáci 9.B Eliška Kučerová a Petr Hunyor pro organizaci Post Bellum s názvem „Příběhy našich sousedů“. Převzali tak štafetu úspěšných prací žáků naší školy v předchozích ročnících pod vedením Mgr. Světlany Ševčíkové. Pro své spolužáky z nižších ročníků pak uspořádali motivační „tiskovou konferenci“, kde společně sdíleli výstupy své práce.

Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně 9.B Eliška Kučerová také v celostátní pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek. Obsadila 2. místo. Poděkování za přípravu na soutěž patří paní učitelce Mgr. Mirce Lendělové.

Proběhlo mnoho školních výletů, ocenění sportovců, kteří ač nemohli školu reprezentovat v meziškolních sportovních soutěžích, plnili výborně zadané pohybové výzvy, které pro ně připravoval v průběhu distanční výuky pan učitel Mgr. Lukáš Jankovský. Mnoho žáků II. stupně jako každoročně pomohlo s organizací karlovarského 1/2Maratonu.

Všem vyučujícím i žákům patří velké díky za aktivní přístup.

1410161224            17189320211135

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

před prázdninami bychom Vás rády informovaly o nástupu Vašich dětí do první třídy.

Díky laskavému přispění MMKV budou mít Vaše děti téměř kompletní výbavu do školy.

Prosíme pouze o zakoupení vhodného penálu (ideálně ne patrového, děti se v něm z počátku špatně orientují), dále budou děti potřebovat ořezávátko na slabé a silné pastelky, přezůvky a cvičební úbor v látkové tašce, švihadlo a zástěru na malování nebo delší tričko.

V prvním týdnu školy budeme vybírat 1000,-Kč do třídního fondu. Z této částky jsou hrazeny odměny, některé pomůcky, částečně výlety a jiné akce. V dalších letech se vybírá částka nižší, nebo žádná dle konkrétní situace. Dále vybíráme balík papírů na kopírování, tekuté mýdlo a balík toaletního papíru. Tyto potřeby zpravidla vydrží celé třídě po dobu tří let školní docházky.

Prosíme všechny osobní věci dětí podepsat, občas se sejdou věci stejné nebo podobné a děti mají problém se v nich vyznat.

1.9. se sejdeme v 7.55 u školy. Svojí paní učitelku poznáte podle cedule s označením třídy. Všichni se společně přesuneme do tříd. Poté si děti převezme paní vychovatelka, která je seznámí s prostředím školní družiny a pro Vás rodiče začnou první třídní schůzky, na kterých si přiblížíme organizaci školního roku.  Po třídních schůzkách se děti vrací do třídy a Vy, rodiče, budete mít krátkou informativní schůzku s paní vychovatelkou ŠD. Po skončení schůzky si vyzvednete děti ve třídě.

V případě, že Vaše děti budou navštěvovat ŠD, je nutné zařídit i obědy v jídelně. To budete moci již v přípravném týdnu. Tedy od 25.8.2021.

Moc se na Vás a Vaše děti těšíme!

TU Novotná Lucie 1.A

TU Mgr. Záhoříková Eva 1.B

TU Mgr. Járová Jana 1.C

v  pracovní dny 9:00 – 12:00

1. 7. – 16. 7.   budova Školní (777 362 938)
19.7. – 30. 7.  budova Truhlářská (775 851 620)
2.8. – 13. 8.    budova Školní (777 362 938)
16.8. – 24. 8.  budova Truhlářská (773 776 042)
od  25. 8.       provoz na obou budovách

Završení projektu „ Tajemství Leonarda da Vinci“

Vzhledem k zlepšení situace s Covidem – 19 se nám na konci tohoto školního roku konečně podařilo završit pátrání po stopách renesančního všeumělce Leonarda da Vinci. Finální soutěže se zúčastnilo 6 skupin 7. – 9. ročníků. Soutěžící zde uplatnili nejen získané poznatky ze života Leonarda a z jeho umělecké tvorby, ale také si prověřily své dovednosti v rozličných hrách (karty, puzzle, psaní zrcadlovým písmem). Nové poznatky z renesančního období získali při překladu anglického textu a projektový den završili výstupním projektem dle vlastní kreativity.

Všichni účastníci předvedli skvělou práci. Dle souhrnného počtu bodů byly věcnými cenami oceněny 3 nejlepší skupiny:

1.místo –  Cinquestupido ( 9. B ) – Lucie Hunyorová, Jolana Donthová, Eliška Kučerová, Sofya Volková, Josef Kříž
2.místo – Da Vinky (9.A) – Markéta Kadlečková, Kateřina Sovjáková, Michaela Čilíková, Matyáš Rada
3. místo –Salvatori (8. A) – Marie Schaferová, Hana Janoušová, Natálie Nyčová, Ky  Duyen  Nguyen

IMG_20210618_090732  IMG_20210618_090854  IMG_20210618_111730IMG_20210618_111636 IMG_20210618_111858 IMG_20210625_094724 IMG_20210625_094749IMG_20210625_094855

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.