Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Vypracoval: Hana Študentová,  vedoucí školní družiny
Schválil: Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy
Nabývá účinnosti dne: 4.9.2017
Pedagogická rada projednala a schválila dne
Aktualizováno 1.9.2017

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání žáků převážně prvního stupně ZŠ.
Ve své činnosti realizuje výchovně vzdělávací program formou zájmových, odpočinkových
a rekreačních činností, podle požadavků a zásad pedagogiky volného času.

Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD a režimem zaměstnání, který je stanoven v souladu s požadavky na psychiku a denní biorytmus žáka. Režim je součástí pedagogické dokumentace – zahrnuje organizaci obědů, činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, pobyt venku a přípravu na vyučování.

I. Povinnosti a práva žáků v režimu školní družiny

 • Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují žáka do školní družiny vyplněním přihlášky (zápisového lístku). O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy, přednost mají žáci zaměstnaných rodičů a žáci 0. –4. tříd. Rodiče odhlašují žáka ze školní družiny písemnou formou.
 • Zapojení žáka do pravidelné činnost školní družiny je poskytováno za úplatu 1000,- Kč pololetně, na účet školy. Rodiny sociálně slabé mohou požádat o placení úhrady za ŠD měsíčně tj. 200,- Kč splatné vždy k 10. v měsíci.  Žáci navštěvující školní družinu pouze ráno, uhradí poplatek 500,- Kč. Úplatu hradí rodiče nebo zákonní zástupci na účet školy. Platba za ŠD bude poměrem rozdělena na režii, vybavení a další potřeby školní družiny.
 • Za příchod žáka do ranní družiny zodpovídají rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Docházka je pro přihlášené žáky povinná.
 • Odchod žáka se řídí podle písemného sdělení rodičů na přihlášce. Potřebují-li rodiče uvolnit žáka jinak, než je v přihlášce uvedeno, požádají vychovatelku předem a písemnou formou (datum, uvedení změny, podpis). V tomto případě je nutné si vyzvednout žáka ihned po obědě. Žáka nelze uvolnit na základě telefonního oznámení vychovatelce do školy.
 • Domů nebo k lékaři jde žák pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 • Za nepřítomnost žáka zapsaného v docházce se příspěvek nevrací.
 • Žáci se účastní a hradí si vstupné na akce pořádané pro ŠD.
 • Během zaměstnání neopouští žák bez vědomí vychovatelky místnost, při pobytu venku prostor určený pro hru. V případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce.

II. Režim školní družiny

 • Provoz školní družiny je ráno od 6.00 hodin do začátku vyučování, po skončení vyučování je odpolední provoz v jednotlivých odděleních školní družiny. Při snížení počtu žáka v oddělení – zpravidla v 16.00 hodin se spojují souběžná oddělení. Odpolední provoz končí v 16:30 hodin.
 • Organizační jednotkou školní družiny je oddělení. Oddělení školní družiny jsou umístěny v budově prvního stupně školy ve Školní ulici, žáci čtvrtých tříd přihlášení do školní družiny mohou plnit činnosti v oddělení školního klubu v budově v Truhlářské ulici. Oddělení pro ranní a závěrečnou odpolední službu je v přízemí budovy, zbývající oddělení jsou v prvním a druhém patře. Školní družina využívá tělocvičnu, saunu, hřiště školy prvního stupně a aulu školy v Truhlářské ulici.
 • Po ukončení vyučování přivádí žáky do oddělení školní družiny učitel.
 • Následně odchází žáci společně s vychovatelkou na obědy do jídelny ZŠ v Truhlářské ulici.
 • Školní družina organizuje především pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Hlavní zaměstnání – odpočinková, rekreační a zájmová činnost - probíhá po obědě do 15 hodin. V průběhu této doby není vhodné vyzvedávat žáka ze školní družiny
 • Další činností školní družiny a školního klubu jsou zájmové kroužky. Na zájmové kroužky organizované školou jsou žáci předáváni z oddělení vedoucím kroužků. Odchod z kroužku se řídí přáním rodičů uvedeným na přihlášce do kroužku.
 • Na zájmové aktivity mimo školu (ZUŠ, sport. oddíly apod.) odchází žáci ze školní družiny s rodiči nebo samostatně po písemném souhlasu rodičů (uvedeno v přihlášce).
 • Příprava na vyučování je zařazena zpravidla do režimu ŠD po 15. hodině. Probíhá formou procvičování učiva, ověřování a upevňování školních poznatků. Písemné vypracování domácích úkolů ve školní družině je možné pouze se souhlasem rodičů, s tím, že vychovatelka žákům úkoly neopravuje, pouze je vyzve k vyhledání chyby, opravení a zdůvodnění.
 • Pitný režim ve školní družině je zajištěn ze strany rodičů – žáci si nosí dostatek tekutin
  na vyučování i odpolední pobyt ve školní družině.
 • Pokud si rodiče nevyzvednou žáka ze školní družiny  do 16:30 hodin a nepodaří- li se s nimi navázat telefonický kontakt, bude vyrozuměna ředitelka školy a následně bude kontaktována Policie ČR.

III.    Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 • Zajištění bezpečnosti žáků během pobytu ve školní družině vychází z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost žáků. Vychovatelka odpovídá za bezpečnost do 30 žáků při standardní činnosti ŠD. Při větším počtu dětí nebo při specifické činnosti (jízda hromadnou dopravou, výlet do lázeňské čtvrti města, mimo město) je pedagogický dozor doplněn další dospělou osobou.

IV. Pravidla zacházení s majetkem školy a žáků

 • Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vychovatelek vzhledem k bezpečnosti při hrách a činnostech, dodržovat čistotu a pořádek. Šetří společné zařízení a vybavení družiny. Zjištěné poškození nebo závadu oznámí ihned vychovatelce. Svévolné poškození nebo ztrátu věci hradí žák, který ji způsobil. Ve školní družině se žáci přezouvají, oděv a obuv si ukládají v šatně, která se zamyká. Ztráty způsobené nedbalostí nelze hradit z pojištění školy.

V. Ostatní ustanovení

 • Vychovatelka spolupracuje s třídní učitelkou a s rodiči. Podle potřeby informuje o práci a chování žáka, společně řeší vzniklé problémy a hledá prostředky nápravy. Aktuální informace pro rodiče jsou zveřejňovány na nástěnce ŠD.
 • V době školních prázdnin se zpravidla činnost ŠD přerušuje.
 • V případě zájmu rodičů je školní družina v době  ředitelského volna otevřena             od 6.00 – 16.30 hodin.
 • Pro žáky 5. a vyšších tříd je zřízen Školní klub.

 

Hana Študentová                                                    Mgr. Hana Janischová
vedoucí vychovatelka                                            ředitelka školy

 

Karlovy Vary 1. září 2017

 

 

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.