Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Vnitřní řád školního klubu

Vypracoval: Ivana Vítová, vedoucí školního klubu
Schválil: Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy
Směrnice nabývá účinnosti dne:   1. 9. 2016

Školní klub je školské zařízení pro vzdělávání dětí, žáků přípravných tříd, I. a II. stupně ZŠ. Ve své činnosti realizuje výchovně vzdělávací program formou zájmových, odpočinkových a rekreačních činností, podle požadavků a zásad pedagogiky volného času.

Činnost školního klubu se řídí ŠVP ŠK a režimem zaměstnání, který je stanoven v souladu s požadavky na psychiku a denní biorytmus dítěte.

Další činností školního klubu jsou zájmové kroužky. Na zájmové kroužky organizované školou jsou děti/žáci předáváni z oddělení vedoucím kroužků. Odchod z kroužku se řídí přáním rodičů uvedeným na přihlášce do kroužku.

I. Práva dětí/ žáků

–  využívat zařízení a vybavení ŠK za stanovených podmínek

– požádat vedoucího klubu o pomoc při řešení problémů

–  vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoliv způsobem trestán

– na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním

II. Povinnosti dětí/žáků

– děti/žáci docházející do ŠK a dodržují pravidla kulturního a slušného chování, řídí se pokyny vedoucího ŠK a nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikany

– dodržovat vnitřní řád školního klubu, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

– respektovat práva všech účastníků ŠK, chovat se k nim slušně

– hlásit jakékoliv své nebo spolužákovo poranění či úraz, pokud o něm ví vedoucímu ŠK

ohlašovat ztráty oděvních svršků a osobních předmětů ze šatny vedoucímu ŠK

– žáci/děti školy dodržují pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům škol

i spolužákům. Nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Používání výrazů jako „Děkuji“,

„Prosím“, „Dovolte“ apod. je samozřejmostí.

–  žák/dítě zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem.

– žáci/děti mluví takovým jazykem, který neobsahuje urážlivé, hrubé a neuctivé výrazy.

– žák/dítě je povinno respektovat práva spolužáků a zaměstnanců školy, které nesmí v jejich

právech omezovat.

– děti a žáci jsou povinni ve škole dodržovat obecná pravidla slušného chování, mezi ně

patří i nevhodnost jakýchkoli sexuálních projevů v objektu školy a během školních akcí.

III. Práva zákonných zástupců

– vznášet připomínky a podněty k práci ve ŠK vedoucímu ŠK nebo u ředitelky školy

– přihlásit nebo odhlásit dítě/žáka písemně na základě přihlášky či odhlášky vedoucímu ŠK nebo vychovatelce


IV. Povinnosti zákonných zástupců

– zajistit, aby dítě/žák docházel řádně do ŠK

– uhradit včas stanovený poplatek za kroužek ve ŠK

– uhradit včas stanovený poplatek za „Klubík“


V. Povinnosti a práva dětí/žáků školního klubu

 • Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují dítě/žáka do školního klubu vyplněním přihlášky (zápisového lístku). O přijetí dítěte/žáka rozhoduje ředitelka školy.
 • Docházka je pro přihlášené děti/žáky povinná. Přichází včas a pravidelně.
 • Povinnost dítěte/žáka je být ve školním klubu čistě a přiměřeně oblečen.
 • Žáka/dítě nelze uvolnit na základě telefonního oznámení vychovatelce nebo vedoucímu školního klubu.
 • Žák/dítě, který se během roku chce odhlásit ze školního klubu, přinese písemnou odhlášku podepsanou zákonným zástupcem. Na vrácení platby za školní klub nemá nárok.
 • Během zaměstnání neopouští dítě/žák bez vědomí vychovatelky nebo  vedoucího kroužku, místnost. Žák/dítě, který opustí školní klub bez vědomí vychovatelky nebo vedoucího ŠK, vedoucí ani vychovatelka za dítě/žáka nezodpovídá.

    VI.  Režim školního klubu

 • Provoz školního klubu: v pracovních dnech od 13:00 h do 16:30 h v budově Školní 9A a Truhlářská 19. V době školních prázdnin) a ředitelského volna jsou budovy uzavřeny.
 • Školní klub využívá učebny, tělocvičny, hřiště školy, aulu, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu a jiných místností vhodných k vykonávání činnosti klubu na základě souhlasu ředitelky školy.
 • Žáci/děti nahlašují svůj příchod a odchod vychovatelce nebo vedoucímu kroužku.
 • Zapojení dítěte/žáka k nepravidelné činnosti školního klubu je poskytováno za úplatu 250 Kč/pololetí za „Klubík“, které uhradí nejpozději do 15. září na I. pololetí a do 15. února na II. pololetí na účet školy. Za kroužky se platí 400,- Kč.
 • Žáci/děti se přezouvají a odkládají své svršky v přidělených šatnách. V šatnách neponechávají cenné věci (mobilní telefony, šperky, peníze apod.)

 

    VII. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí/žáků

 • Zajištění bezpečnosti dětí/žáků během pobytu ve školním klubu vychází z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti.
 • Škola ručí za děti/žáky až v době od začátku provozu školního klubu, tj. od 13.00 hod.
 • Při akcích konaných mimo místo, kde klub uskutečňuje činnost, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více jak 30 dětí/žáků. V případě kroužků školního klubu je počet dětí/žáků stanoven s ohledem na bezpečnost dětí/žáků a specifickou činnost kroužku. Dále se akce klubu mimo budovu řídí školním řádem v režimu při akcích mimo školu.
 • Žák/dítě je povinno chránit zdraví své a svých spolužáků.
 • Nesmí užívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety), stěhovat nábytek, manipulovat s okny, s audiovizuální technikou, chemikáliemi, elektrickými spotřebiči a vypínači
 • Nesmí nosit do klubu předměty ohrožující zdraví – zbraně, nože apod., větší peněžní hotovost a cenné předměty
 • Žáci/děti jsou povinni řídit se provozními řády jednotlivých učeben
 • V případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce, vedoucímu klubu, nejpozději do odchodu ze školního klubu.
 • Ve školním klubu je dítě/žák povinen chovat se v rámci společenských pravidel. Mezi sebou se žáci/děti chovají kamarádsky a přátelsky, velmi přísně bude postihována šikana. K dospělým se chovají uctivě a slušně. Vyvaruje se jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzického útoku vůči ostatním dětem/žákům.

 

  VIII.  Pravidla zacházení s majetkem školního klubu a dětí/žáků

 • Žáci/děti jsou povinni dodržovat pokyny vychovatelky, vedoucího klubu, vzhledem k bezpečnosti při hrách a činnostech, dodržovat pořádek a čistotu.
 • Šetřit společné zařízení a vybavení školního klubu.
 • Zjištěné poškození nebo závadu oznámí ihned vychovatelce, vedoucí klubu.
 • Svévolné poškození nebo ztrátu věci hradí zákonný zástupce dítěte/žáka, který ji způsobil.
 • Ztráty způsobené nedbalostí dítěte/žáka nelze hradit z pojištění školy.


IX. Ostatní ustanovení

 • Vychovatelka a vedoucí kroužků ŠK spolupracuje s třídními učiteli a s rodiči.  Podle potřeby informuje o práci a chování dítěte/žáka, společně řeší vzniklé problémy a hledá prostředky nápravy.
 • V době školních prázdnin se činnost ŠK přerušuje.
 • Pokud dítě/žák vážným způsobem porušuje pravidla školního klubu či jinak ohrožuje zdraví svých spolužáků, může být ze školního klubu vyloučen.  Vedoucí klubu neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte/žáka a ředitelku školy.

 

 X. Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád ŠK je zveřejněn v elektronické podobě a je dostupný na webových stránkách

naší školy.

 

 

Ivana Vítová                                                             Mgr. Hana Janischová

vedoucí školního klubu                                               ředitelka školy

 

 

V Karlových Varech 1. září 2016

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Kuberová
tel: 353 562 901
mobil: 777 362 938
petra.kuberova@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
tel/fax: 353 562 283
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2016.