Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Vnitřní řád školního klubu

Vypracoval: Mgr. Jana Krausová, SZŘŠ
Schválil: Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy
Směrnice nabývá účinnosti dne:   1. 9. 2019

Řád ŠK vychází z příslušného ustanovení zák. 561/2004 Sb. a vyhl.74/2005 Sb. zájmovém vzdělávání.

Řád ŠK je platný pro všechny přihlášené žáky do ŠK a má informativní funkci pro rodiče.

 

Školní klub je školské zařízení pro vzdělávání žáků I. a II. stupně ZŠ. Ve své činnosti realizuje výchovně vzdělávací program formou zájmových, odpočinkových a rekreačních činností, podle požadavků a zásad pedagogiky volného času. Obsahem zájmového vzdělávání je naplnění volného času přihlášených účastníků zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.

Činnost školního klubu se řídí ŠVP ŠK a režimem zaměstnání, který je stanoven v souladu s požadavky na psychiku a denní biorytmus dítěte.

Činností školního klubu jsou zájmové kroužky. Na zájmové kroužky organizované školou jsou žáci předáváni z oddělení vedoucím kroužků.

I. Práva žáků

 • využívat zařízení a vybavení ŠK za stanovených podmínek
 • požádat vedoucího klubu o pomoc při řešení problémů
 • vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoliv způsobem trestán
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním

 II. Povinnosti žáků

 • žáci docházející do ŠK a dodržují pravidla kulturního a slušného chování, řídí se pokyny vedoucího ŠK a nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikany
 • dodržovat vnitřní řád školního klubu, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
 • respektovat práva všech účastníků ŠK, chovat se k nim slušně
 • hlásit jakékoliv své nebo spolužákovo poranění či úraz, pokud o něm ví vedoucímu ŠK

ohlašovat ztráty oděvních svršků a osobních předmětů ze šatny vedoucímu ŠK

III. Práva zákonných zástupců

 • vznášet připomínky a podněty k práci ve ŠK vedoucímu ŠK nebo u ředitelky školy
 • přihlásit nebo odhlásit písemně na základě přihlášky či odhlášky vedoucímu ŠK nebo vychovatelce ŠD

IV. Povinnosti zákonných zástupců

 • zajistit, aby žák docházel řádně do ŠK
 • uhradit včas stanovený poplatek za kroužek ve ŠK

 V. Režim školního klubu

 • Organizaci přihlašování žáků, předávání informací rodičům a pořizování jmenných seznamů přihlášených žáků zajišťují zástupkyně ředitele, třídní učitelé, vedoucí zájmových útvarů a vychovatelky ŠD.
 • Žáka lze přihlásit do ŠK na základě vyplněné přihlášky Příchod a odchod z kroužku se řídí přáním rodičů uvedeným na přihlášce do kroužku.
 • Docházka je pro přihlášené žáky povinná. Přichází včas a pravidelně.
 • Žáka nelze uvolnit na základě telefonního oznámení vychovatelce nebo vedoucímu školního klubu.
 • Žák, který se během roku chce odhlásit ze školního klubu, přinese písemnou odhlášku podepsanou zákonným zástupcem. Na vrácení platby za školní klub nemá nárok.
 • Během zaměstnání neopouští žák bez vědomí vychovatelky nebo vedoucího kroužku, místnost. Žák, který opustí školní klub bez vědomí vychovatelky nebo vedoucího ŠK, vedoucí ani vychovatelka za žáka nezodpovídá.
 • Provoz školního klubu: v pracovních dnech od 13:00 h do 16:30 h v budově Školní 9A a Truhlářská 19. V době školních prázdnin a ředitelského volna jsou budovy uzavřeny.
 • Školní klub využívá učebny, tělocvičny, hřiště školy, aulu, cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu a jiných místností vhodných k vykonávání činnosti klubu na základě souhlasu ředitelky školy.
 • Žáci nahlašují svůj příchod a odchod vychovatelce nebo vedoucímu kroužku.
 • Členství ve školním klubu je pro všechny žáky za úplatu. Platba za pololetí je ve výši 400 Kč splatná 15. 9. za první pololetí a 31. 1. za druhé pololetí školního roku.
 • Žáci se přezouvají a odkládají své svršky v přidělených šatnách. V šatnách neponechávají cenné věci (mobilní telefony, šperky, peníze apod.)

 VI. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 • Zajištění bezpečnosti žáků během pobytu ve školním klubu vychází z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti.
 • Pokud pro činnost využívá tělocvičnu nebo odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.
 • Žáci přihlášeni do ŠK jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v Záznamu o práci v zájmovém útvaru. o Po příchodu do školního klubu se žák řídí pokyny vedoucího kroužku, školním řádem a řádem školního klubu.
 • Bez vědomí vedoucího kroužku neopouští prostory školního klubu.
 • Pokud se žák na kroužek nedostaví, vedoucí kroužku za něj odpovědnost nenese.
 • Doba pobytu žáka ve ŠK se řídí údaji uvedenými v přihlašovacím formuláři. Pokud žák přichází do ŠK z oddělení školní družiny z jiné budovy, zákonný zástupce toto uvede do Záznamu o uvolnění dítěte ze školní družiny. Žáky nemusí ze školního klubu rodiče vyzvedávat osobně, ale mohou odcházet individuálně dle přihlášené docházky.
 • Pokud žák narušuje školní řád a činnost ŠK, může být rozhodnutím ředitelky školy ze školního klubu vyloučen. O vyloučení žáka musí být předem informováni zákonní zástupci.
 • Žákovi je zakázáno ničit materiální vybavení, které je inventářem školy. Úmyslné poškození jemu svěřených pomůcek je řešeno se zákonným zástupcem žáka.
 • Při akcích konaných mimo místo, kde klub uskutečňuje činnost, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více jak 30 žáků. V případě kroužků školního klubu je počet žáků stanoven s ohledem na bezpečnost žáků a specifickou činnost kroužku. Dále se akce klubu mimo budovu řídí školním řádem v režimu při akcích mimo školu.
 • Žák je povinen chránit zdraví své a svých spolužáků.
 • Nesmí užívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety), stěhovat nábytek, manipulovat s okny, s audiovizuální technikou, chemikáliemi, elektrickými spotřebiči a vypínači
 • Nesmí nosit do klubu předměty ohrožující zdraví – zbraně, nože apod., větší peněžní hotovost a cenné předměty
 • V případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce, vedoucímu klubu, nejpozději do odchodu ze školního klubu.
 • Ve školním klubu je žák povinen chovat se v rámci společenských pravidel. Mezi sebou se žáci chovají kamarádsky a přátelsky, velmi přísně bude postihována šikana. K dospělým se chovají uctivě a slušně. Vyvaruje se jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzického útoku vůči ostatním žákům.

 

  VII.  Pravidla zacházení s majetkem školního klubu a žáků

 • Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vychovatelky, vedoucího klubu, vzhledem k bezpečnosti při hrách a činnostech, dodržovat pořádek a čistotu.
 • Šetřit společné zařízení a vybavení školního klubu.
 • Zjištěné poškození nebo závadu oznámí ihned vychovatelce, vedoucí klubu.
 • Svévolné poškození nebo ztrátu věci hradí žák, který ji způsobil.
 • Ztráty způsobené nedbalostí žáka nelze hradit z pojištění školy.

 

    VIII. Ostatní ustanovení

 • Vychovatelka a vedoucí kroužků ŠK spolupracuje s třídními učiteli a s rodiči. Podle potřeby informuje o práci a chování žáka, společně řeší vzniklé problémy a hledá prostředky nápravy.
 • V době školních prázdnin se činnost ŠK přerušuje.
 • Pokud žák vážným způsobem porušuje pravidla školního klubu či jinak ohrožuje zdraví svých spolužáků, může být ze školního klubu vyloučen. Vedoucí klubu neprodleně informuje zákonného zástupce žáka a ředitelku školy.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád ŠK je zveřejněn v elektronické podobě a je dostupný na webových stránkách         naší školy.

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Krausová                                                   Mgr. Hana Janischová

statutární zástupce ŘŠ                                               ředitelka školy

 

 

 

 

V Karlových  Varech  1. září 2019

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.