Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

Zapojení školy do projektů:

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02 -16 -022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony – další vzdělávání pedagogických pracovníků – matematická a čtenářská gramotnost a mentoring – příjemce dotace škola

 

Naše škola požádala o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02 -16 -022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

 

Program zajišťuje financování klíčových aktivit v šablonách, ze kterých bychom využili šablonu pro ZŠ  č. 2 Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ.

 

Konkrétně se jedná o aktivity:

 

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 32 hodin – matematická gramotnost
 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 32 hodin – čtenářská gramotnost
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 80 hodin – mentoring

 

Do vzdělávání jezapojeno 28 pedagogů školy a celková částka čerpané dotace představuje 479 392 Kč.

 

 • Projekt MAP ORP Karlovy Vary (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000079) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je součástí akce KLIMA (Kultura učení, Leadership,Inkluze, Mentoring, Aktivizující formy výuky) – škola je partnerem v projektu

 

Více na –http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-kv/

 

 • KHS – Putování za zdravým jídlem – dílničky pro žáky –škola je partnerem v projektu

 

 

 • Aktivity tohoto projektu probíhaly i v letošním školním roce 2018/ 2019

 

 • Výzva č. 47 – Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben – projekt MMKV –škola je partnerem v projektu

 

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL

 

V rámci této výzvy budou podporovány projekty na stavby, stavební úpravy a pořízení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)

Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

 

Realizován byl projekt na vybudování učebny přírodopisu na I. stupni ZŠ a jazyková učebna na II. stupni v budově Truhlářská. V rámci realizace projektu byla vybudována výtahová plošina pro imobilní osoby na II. stupni a bezbariérové WC na I. stupni školy.

 

 • Ústav speciálně pedagogických studií UP Olomouc – Centrum kolegiální podpory (CKP) – vzdělávání žáků se SVP – škola je partnerem v projektu

Projekt OPVV, jehož nositelem je Univerzita Palackého v Olomouci (Ústav speciálně pedagogických studií na Pedagogické fakultě)

CKP pracujepo dobu tří let (od 1.2.2017 do 31.1.2020)

– ve všech 14 krajích ČR (včetně Prahy)

– cílem je vytvořit síť škol regionu, které budou spolupracovat
v oblasti společného  vzdělávání (žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)

CKP je zajištěno personálně dvěma pedagogy (ředitel, učitel) se zkušenostmi se vzděláváním žáků se SVP (organizační i faktické)

CKP zajišťuje prostor ke sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky apod.

 

Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Cílem projektu je podnícení zájmu dětí a žáků z MŠ, ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání (technické, přírodovědné i environmentální) cestou intenzivní spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ  VOŠ a VŠ v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele vedoucí k zatraktivnění výuky a setrvání v tomto typu studia, včetně pořádání exkurzí u budoucích zaměstnavatelů v reálném pracovním prostředí a na výzkumných a vědeckých pracovištích.

Aktivity projektu jsou realizovány ve spolupráci se Střední školu logistickou Dalovice, p.o. prostřednictvím kurzů Technické angličtiny.

 

APIV B

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015, doba realizace 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022) hrazeného Evropským sociálním fondem v rámci dotačního titulu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „projekt“).

 

Cílemprojektu je zvýšitpodporuspolečnéhovzdělávání u všechzainteresovanáchskupin( odborné, pedagogické I širokéveřejnosti) a posílitosobnostní a profesníkompetencepedagogickýchpracovníků ( management škol a školskýchzařízení, učitelů, vychovatelů, pedaogoůvolnéhočasuaj.) potřebné k realizacispolečnéhovzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálnímvzdělávávní.

 

NIDV

Zajistí koučovací služby pro vybraného zástupce vedení spolupracující školy (ředitele/ředitelky nebo určeného člena vedení spolupracující školy) v celkovém rozsahu 40 hodin.

Zajistí služby mentora pro 2 vybrané pedagogy ze spolupracující školy v celkovém rozsahu 25 hodin na jednoho pedagoga.

Zajistí služby odborných poradců dle potřeb spolupracující školy (např. metodika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, metodika pro školská poradenská zařízení, speciálního pedagoga, psychologa apod.) v celkovém rozsahu 48 hod.

Zajistí kurz managementu v oblasti společného vzdělávání pro dva určené zástupce vedení spolupracující školy (unikátní účastníky) v celkovém rozsahu 40 hodin.

Zajistí kurz základní přípravy v oblasti společného vzdělávání pro skupinu min. 8–10 unikátních účastníků z řad pedagogického sboru spolupracující školy, a to v celkovém rozsahu 40 hodin.

Zajistí rozšiřující kurz pro skupinu min. 8–10 pedagogů úzce zaměřený dle potřeb spolupracující školy (ve vztahu ke společnému vzdělávání – v oblasti oborově předmětové, diagnostické, obecně pedagogické, sociálních vztahů, interakce a komunikace apod.) o časové dotaci 24 hod.

Zprostředkuje možnost odborných stáží v rámci krajské sítě škol v rozsahu stanoveném dle konkrétní dohody se spolupracující školou.

Zajistí další služby projektu.

 

Škola využívá v rámci projektu podporu pro vedení školy (koučink), pro zaměstnance školy (mentoring) a školení sboroven.

 

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019( etapa III)

č.j. MSMT – 21088/2017-1

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci rozvojového programu MŠMT

 

Finanční prostředky dotace jsou účelově určeny na dopravu žáků I. stupně základní škol na plavání, a to z místa poskytování vzdělávání do místa poskytování výuky plavání a zpět.

 

Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP) ,

specifický cíl I. Obědy do škol

Cílem projektu je boj proti chudobě a sociální začleňování

Hlavní cíl SC I:

zajistit pravidelnou kvalitní stravu pro děti ve vážné sociální nouzi

vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky

Vedlejší cíle SC I:

zvýšit účast dětí ze socio- ekonomicky slabých rodin ve školním vzdělávání

vyrovnat jejich startovní pozicizvýšit účast na odpoledních a volnočasových školních a mimoškolních aktivitách,

prevence celoživotní stigmatizace.

Projektu jsme využili jako pomoc pro 1 žáka I. stupně školy.

 

IPRÚ KV – Výzva č. 25

B2.1 – Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol celoživotnímu učeni- základní školy

 

Podpora je cílena na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

Rekonstrukce a stavební úprav y stávající infrastruktury ve vazbě na vybudování bezbariérovosti školy a zajištění vnitřní konektivity školy s připojením k internetu.

 

Součástí navržených stavebních úprav v budově v Truhlářské je modernizace stávající technické učebny dílen včetně zázemí (sklad) a zařízení imobilního WC. Cílem návrhu bezbariérových opatření je vytvoření bezbariérového vstupu do budovy školy a propojení všech úrovní, které jsou v rozsahu 1. NP školy.

 

Obsahem projektu v budově ve Školní ulici je bezbariérové propojení jednotlivých podlaží přístavbou nového výtahu, vytvoření dvou nových odborných učeben ( polytechnika a přírodní vědy a multimediální) v prostorách bývalé kuchyně a jídelny, zřízení zázemí (sklady), řešení bezbariérového WC v 1 NP. Součástí projektu je i vybavení učeben i zázemí.

 

V letošním školním roce byl projekt realizován a předán k užívání.

 

Projekt:

Celorepubliková síť Laborky.cz
při Gymnáziu ve Slaném

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000540

Výzva: BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL I.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i

 • Rozpočet projektu: 37 467 837, 60 Kč
 • Doba trvání projektu: 36 měsíců
 • Začátek projektu: 1. 1. 2017

Začátek spolupráce v rámci projektu: 1.1. 2019

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (dále jen CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti SC5 – Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka. Koncept projektu vychází z bohatých zkušeností a již realizovaných projektů žadatele.

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Projekt SYPO reaguje na současný stav, který postrádá ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy.
A proto SYPO připraví novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:

– metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni;
– stálá konference ředitelů (kabinetu vedení);
– podpora začínajících učitelů;
– transformace systému DVPP.

Název projektuSystém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 281 519 320 Kč.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výzva: 02_17_052 Individuální projekty systémové III

Typ projektu: Individuální projekt systémový

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2022 (ukončení projektu; 31. 3. 2023 vyhodnocení přínosů)

Cílová skupina: Učitelé dle jednotlivých druhů a stupňů škol; vedoucí pedagogičtí pracovníci – zejména ředitelé dle jednotlivých druhů a stupňů škol; začínající učitelé; vedoucí předmětových komisí; děti, žáci, studenti a jejich rodiče; zřizovatelé škol; vysoké školy vzdělávající učitele, školské odbory – ČMOS, MŠMT, ČŠI, školské asociace, OPŘO (např. NÚV, CZVV, DZS), poskytovatelé DVPP.

 

Cíl: Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality.

 

Klíčové aktivity projektu, které využíváme v naší škole:

 

KA 04 – Kabinety: Sestavení dokumentů obsahujících klíčové linie dlouhodobého kvalitativního rozvoje všech stránek vzdělávacích oblastí. Ověření činnosti a dopadu modelu systému 12 národních, krajských a oblastních metodických kabinetů a sítě ICT metodiků na úrovni kraje

(Využíváme podpory ICT metodiků pro potřeby zaměstnanců školy).

KA 07 – Podpora: Podpora cílové skupiny (ředitelů a učitelů). Vzdělávací programy prezenční/webináře, e-learningové i kombinované včetně tvorby vlastních studijních a podpůrných materiálů, realizace vzdělávacích programů a přípravy lektorského a tutorského týmu. Programy pro hodnotitele a administrátory DVPP, pracovníky institucí poskytujících DVPP a programy spojené s činností metodických kabinetů. 

(Využili jsme možnosti proškolení a přípravy lektora pro aktivitu Začínající učitel – ředitelka školy).

KA 08 – Začínající učitel: Navržení a ověření konceptu ucelené a kontinuální podpory pro začínající učitele ve spolupráci s uvádějícími učiteli a vedením škol. Model systému bude navržen ve spolupráci se zástupci fakult a škol připravujících učitele, bude zohledňovat různé druhy škol a bude obsahovat „návod a doporučení“ jak postupovat v adaptačním procesu. Dále bude vytvořena vlastní podpora zaměřená na funkční nastavení spolupráce triády začínající učitel – uvádějící učitel – vedení školy (vzdělávací programy, online podpora a realizace workshopů). Zapojení pedagogů školy do všech pozic triády  – ZU. UU, VeŠ.

 

Dotace

z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1,

„Excelence základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, čj. MSMT-28 302/2018-2.

Účel: podpora pedagogů podílejících se na úspěších žáků v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2018/2019.Lhůta, v níž má být účelu dosaženo: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

 

Projekt v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

Název projektu:                               ZŠ Truhlářská II.

Žadatel:                                             Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, p.o.

Se sídlem:                                          Truhlářská 19, 360 17  Karlovy Vary

IČO:                                                  49 751 751

Statutární orgán/ oprávněná osoba:          Mgr. Hana Janischová

Termín realizace:                             1.9.2019 – 31.8.2021

Celková výše rozpočtu:                   1 553 540 Kč

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání c) 32 hodin

Klub pro žáky ZŠ

Projektový den mimo školu

Projektový den ve škole

 

Sportuj ve škole

 

Škola ve spolupráci s AŠSK v kalendářním roce 2019 realizuje projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) s názvem „Sportuj ve škole“ (dále jen „Projekt“), který navazuje na projekt „Hodina pohybu navíc“.

 

Projekt je určen žákům 1. – 5. ročníku základních škol, přičemž žáci přihlášení do Projektu se budou v rámci školní družiny věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám. V rámci školy se mohou Projektu účastnit max. 2 skupiny žáků, kterým bude pro pohybové aktivity vyčleněno 45 minut týdně (pro každou skupinu).

Projekt Formativně.cz

 

OP VVV Zavádění formativního hodnocení na ZŠ, reg. č. cz.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212, vzdělávací program pro lídry skupin formativního hodnocení, škola je partnerem projektu.

Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EDUkačníLABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti efektivní zpětné vazby.

Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji při zavádění formativního hodnocení do výuky tak, aby docházelo ke zlepšení učení žáků. Za tímto účelem vznikla na 9 školách síť center kolegiální podpory, která slouží jako místa k setkávání učitelů z okolních škol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.