Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19,

Příspěvková organizace

Archiv

V pondělí 3. 5. 2021 nastupují v rotačním režimu do školy žáci II. stupně.

Nejprve nastupují třídy 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 8.C a po týdnu se vrací k distanční formě výuky. V týdnu od 10. 5. 2021 nastupují k prezenční formě výuky třídy 6.A, 6.B, 8.A, 9.A, 9.B.

Žáci v prezenční výuce budou testováni 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek v rámci 1. vyučovací hodiny. Po vstupu do budovy žáci odchází rovnou do své kmenové učebny, kde budou pod vedením pedagogického pracovníka samostatně provádět neinvazivní test. V současné době jsou žáci testováni testy Singclean. Instruktážní video k testu je zde: Instruktáž pro školy – YouTube. Na stránkách testovani.edu.cz najdete mnoho dalších informací k testování.

Pokud má žák pozitivní výsledek testu při prvním testování (v pondělí), ihned kontaktujeme zákonného zástupce a žák odchází. Rodič kontaktuje praktického lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. V případě pozitivního PCR testu, zůstává žák v karanténě, v případě negativního se vrací do školy.

Pokud má žák pozitivní výsledek testu při druhém testování (ve čtvrtek), odchází domů celá třída a čeká na výsledek PCR testu pozitivního žáka. V případě pozitivního PCR testu zůstává celá třída v karanténě a vzdělává se distančně, v případě negativního testu se vrací k výuce ve škole.

Pokud si žák přinese do školy svůj test – musí jej provést ve škole a test musí být certifikovaný.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Takový žák musí skutečnost prokazatelně doložit.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek testu, který není starší než 48 hodin a byl proveden na odběrovém místě.

Do školy se může dostavit pouze žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Ve škole jsou žáci nadále povinni nosit chirurgickou roušku či respirátor (doporučujeme alespoň 2 na den).

Podrobné informace k výuce byly zaslány prostřednictvím školního systému EDU page všem rodičům i žákům uvedených tříd.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje toto mimořádné opatření:

I. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

V souvislosti s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2021/2022 bude probíhat zápis na naší škole následujícím způsobem.

Zápisy k povinné školní docházce pro děti narozené od 1.9.2014 do 30.8.2015 a děti s povoleným odkladem  proběhnou v souladu s právními předpisy, uskuteční se v termínu dle školského zákona,  od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost vyplní zákonný zástupce dítěte dálkovým přístupem přes https://zstruhlarska.edupage.org/register/. Odkaz bude zprovozněn od 1. 4. 2021

Pro zahájení správního řízení je nutné podepsanou přihlášku doručit do školy následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy 9sdmmjk s elektronickým podpisem,
  1. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  1. poštou na adresu školy, Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy Vary,
  1. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte si předem domluvte termín účasti na tel: budova 1. stupně Školní ul. p. Derianová, 777 362 938 nebo budova 2. stupně Truhlářská ul. p. Táborská,  353 562 283, 775 851 620, s možností vytištění přihlášky ve škole.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Podrobné informace k zápisu zde: info k zapisu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ on-line zde: https://youtu.be/Y_667qQcDXA

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

V matematické soutěži za 1. stupeň v kategorii Cvrček se nejlépe umístili tito žáci: Evelin Němcová, Leoš Půhoný, Markéta Čižnárová, Anna M. Burleová, Kateřina Valášková, Roman Verbiy a Michaela Veselá.
V kategorii Klokánek Adéla Palivcová a Kamila Veršecká.
Vše žákům gratulujeme.

Školní družina bude od pondělí 12.4. v rámci znovu otevření základních škol I. stupně plně v provozu od 6:00 h (ranní ŠD) a odpoledne do 16:30 h. Z důvodu vládních nařízení MŠMT bude dodržována homogenita třídních skupin také v ŠD, a to i v případě docházky žáků do ranní ŠD. Prosíme o včasný příchod do ranní ŠD, nejpozději do 7:20 h. Veškeré časy odchodů do školní jídelny jsou orientační. Vše bude záležet na vytíženosti jídelny. Děkujeme

Lichý týden (od 12. 4.)

Třída Začátek výuky, třídní učitel/ka vyzvedne žáky před budovou školy Konec výuky, odchod na oběd, vychovatel, oddělení ŠD
PT 7:40 11:30  Puchýřová   III. odd.
1. B; 1. D 7:40 11:40  Celerová  II. odd. (1.B) ; Skoták  VI. odd. (1.D)
2. A; 2. B 7:50 11:50  Tatarková  I. odd. (2.A); Vítová  V. odd. (2.B)
4. A 7:50 12:35  Vicanová  IV. odd. (4.A)
4.B 7:55 12:35  Pokorná kmenová třída (4.B)
IZS 7:55       Volfová 16:30                Matysová

Sudý týden (od 19. 4.)

Třída Začátek výuky, třídní učitel/ka vyzvedne žáky před budovou školy Konec výuky, odchod na oběd, vychovatel, oddělení ŠD
1. A; 1. C 7:40 11:40  Puchýřová  III. odd. (1.A); Skoták  VI. odd.(1.C)
2. C 7:40 11:50  Vítová  V. odd.
3. A 7:50 12:45   Tatarková  I. odd.
3. B; 3. C 7:50 12:35   Celerová  II. odd. (3.B); Matysová IV. odd. (3.C)
4. C 7:55 12:25   Vicanová  (kmenová třída 4.C)
IZS 7:55      Volfová 16:30             Pokorná

 

Testování žáků – účast na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, absence je evidována jako omluvená. Škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání. Testování bude probíhat samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků 1. – 3. ročníků je umožněna asistence zákonných zástupců.

Testování bude probíhat 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Více informací naleznete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

Rozdělení tříd v rámci rotační výuky

Lichý týden (od 12. 4.)

Třída Začátek výuky, třídní učitel/ka vyzvedne žáky před budovou školy Konec výuky, odchod na oběd
PT 7:40 11:30
1. B, 1. D 7:40 11:40
2. A, 2. B 7:50 11:50
4. A, 4. B 4. A 7:50, 4. B 7:55 12:35
5. A, 5. B 7:55 12:25

 

Sudý týden (od 19. 4.)

Třída Začátek výuky, třídní učitel/ka vyzvedne žáky před budovou školy Konec výuky, odchod na oběd
1. A, 1. C 7:40 11:40
2. C 7:40 11:50
3. A 7:50 11:45
3. B, C 7:50 12:35
4. C 7:55 12:25
5. C 7:55 12:25

 

Z důvodu dodržení hygienických opatření ve školní jídelně musí být zachována homogenita třídy. Tzn. všichni žáci odchází v daný čas na oběd se svojí třídou.

Obědy je nutné přihlásit nejpozději do pátku 9. 4. do 8.00 hodin. Dále platí možnost vydávání obědů do jídlonosičů pro distančně vzdělávané žáky v době od 13.15 do 14 hodin.

Školní ranní družina je v provozu od 6.00 a odpoledne do 16.30 hodin.

V případě jakýchkoli dotazů, kontaktuje prosím vedení školy: Mgr. Jana Krausová 602 415 552 nebo Yvona Růžičková 602 433 192.

Magistrát města Karlovy Vary v rámci letošní kampaně „Den Země“ nebude pořádat obvyklou akci „Chceme čisté město“, ve které se soutěží ve 4 kategoriích.

S ohledem na aktuální pandemickou situaci připravil MMKV společně s Lázeňskými lesy Karlovy Vary a Správou lázeňských parků úklidovou akci lázeňských lesů pro veřejnost. Celá úklidová výzva bude probíhat od 1. do 22. dubna.

MMKV chce touto cestou oslovit rodiče s dětmi, aby se úklidové akce zúčastnili. Jedná se o volnočasovou aktivitu, kdy si každý sám naplánuje čas i místo úklidu. Prosíme však všechny účastníky o ohleduplnost a dodržování vládních nařízení.

Více informací naleznete zde: https://mmkv.cz/cs/aktuality/lazenske-lesy-pripravuji-uklidovou-vyzvu.

den zeme

Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vlády ČR dne 26. 3. 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26.2. 2021 (dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM)
– do 11. 4. 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Důležitá informace k provozu školní jídelny:

Školní jídelna bude od úterý 6.4.2021 opět v provozu:

Po dobu distanční výuky budou obědy vydávány do jídlonosičů.

v době od 12:00 – 14:00

V jídelně se mohou v této době stravovat pouze zaměstnanci školy.

Objednání stravy je možné do 30.3.2021 do 8:00.

V případě dotazů volejte vedoucí školní jídelny, paní Andrejsovou 777367248

Žáci naší školy se již podruhé zapojili online formou do celostátní soutěže „Matematický klokan“. U svých počítačů řešili logické úlohy. Tentokrát byla soutěž velmi dobře organizátory připravena a žáci odpovídali přímo prostřednictvím školního informačního systému EDU page.

Soutěže se účastnili žáci 2. – 9. tříd ve 4 kategoriích. Zde jsou jména nejúspěšnějších řešitelů:

1. Cvrček (2.-3.třídy): Evelyn Němcová, 3.A, Leoš Půhoný, 3.A, Markéta Čižnárová, 3.B

2. Klokánek (4. – 5.třídy): Adéla Palivcová, 4.A, Kamila Veršecká, 5.B, Lucie Drábková, 4.A

3. Benjamin (6. – 7.třídy): Jakub Dvořák, Jan Lazorčík, Radek Černý, Radek Štác, Ondřej Havel, všichni 7.C

4. Kadet (8.-9.třídy): Oskar Guha, 9.A, Josef Kříž, 9.B, Trinh Tuan Trung, 9.B, Tárik El-Kayssi, 9.B, Jaroslav Vacovský, 9.A

Děkujeme všem žákům za účast a gratulujeme úspěšným řešitelům.

Kontakty

Kancelář školy I. stupeň Petra Derianová
mobil: 777 362 938
ucetni@zstruhlarska.cz
6:30 - 15:00

Kancelář školy II. stupeň
Dana Táborská
mobil: 775 851 620
zstruhlarska@seznam.cz
6:30 - 15:00

Další kontakty

Projekty


Ovoce do škol 

Tato škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.
DUM


TOPlist

Základní Škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Copyright © 2020.