• Škola poskytuje obor vzdělání podle školního vzdělávacího programu: „Škola pro zdravý a moderní životní styl“ s účinností od 1. 9. 2007

  • Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace je úplná škola s právní subjektivitou, zřizovatelem je Město Karlovy Vary. Vznikla k 1.7.1997 sloučením škol v Karlových Varech - Staré Roli. Škola je zaměřena na zdravý životní styl a poznávání regionu.
    

   Uspořádání je následující:
   I. stupeň je soustředěn v budově ve Školní 9A.
   II. stupeň v budově Truhlářská 19
   Školní družina pro žáky 1. a 2. ročníků je umístěna v budově Školní 9A, družina pro žáky 3., 4. a 5. ročníků je v budově Truhlářská 19. Kroužky pod záštitou DDM Karlovy Vary realizují svoji činnost v obou budovách školy.

    

   Škola je otevřena každý všední den od 6.00 hod do 21.00 hod (pronájem tělocvičen, učeben a školní jídelny).

   Provoz multifunkčního hřiště se řídí provozním řádem. Na škole působí sdružení rodičů (třídní schůzky jsou organizovány 2 x ročně s výjimkou přípravné třídy, 1. a 6. ročníku, kde schůzky proběhnou 3x ve školním roce) a Školská rada, která pravidelně sleduje činnost a dokumentaci školy. Sdružení rodičů přispívá finančně na školní akce, sportovního, kulturního a vzdělávacího charakteru, zaštituje získávání sponzorských darů, dotací a realizaci charitativních jarmarků.

   Škola je zapojena do projektu „Rodiče vítáni“, získala známku „Škola přátelská k dětem s alergiemi“. Od září 2018 má škola oprávnění užívat značku „Zdravá školní jídelna“.

   Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk, na 2. stupni pak dva cizí jazyky – anglický a německý.

   Ve všech třídách probíhá výuka dle platného ŠVP ZV „Škola pro zdravý a moderní životní styl“.

   Při přestupu žáka na naši školu z jiné základní školy, vytvoříme podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišností školních vzdělávacích programů.

   Jednotlivé třídy integrují žáky se SVP a ti se vzdělávají podle vytvořených individuálních plánů.