• Školní poradenské pracoviště

   • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

    S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem
    č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
    Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce žáka.
    Poradenské služby jsou zaměřené na:
    - poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
      potřebami
    - sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
    - prevenci školní neúspěšnosti
    - kariérové poradenství      
    - poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  
    - podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
      prostředí a s odlišnými životními podmínkami
    - podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
    - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a  
      vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností  
      ve škole a školském zařízení
    - včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
    - předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 
      diskriminace
    - průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
    - metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně 
      pedagogických     postupů ve vzdělávací činnosti školy
    - spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
    - spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 
      zařízeními

    Pracovníci školního poradenského zařízení jsou:


    Výchovný poradce Mgr. Světlana Ševčíková


    •    kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
    •    poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
    •    zprostředkování diagnostiky specifických poruch učení u žáků
    •    prevence školní neúspěšnosti u žáků
    •    zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
    •    podílení se na řešení výchovných problémů